Wolfend B.V. en de aan haar gelieerde organisaties respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen.

Soorten gegevens en doeleinden

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van ons product of onze dienst (zoals uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer).

Wolfend B.V. gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw order en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan, alsmede ten behoeve van de financiële afwikkeling. Wolfend B.V. kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens van de bezoekers van onze website gebruiken voor één of meer van de onderstaande doelen:

  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van vacaturealerts;
  • melding van events;
  • het in behandeling nemen van vragen en klachten;
  • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

  • opdrachtnemers, dienstverleners of samenwerkingspartners van Wolfend B.V.
  • alle dochter-, zuster- en/of moedermaatschappijen;
  • derden, waaronder – maar niet beperkt tot – toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wolfend B.V. kan uw persoonsgegevens aan een derde beschikbaar stellen om een aangegane overeenkomst te kunnen uitvoeren. In dat geval verlangt Wolfend B.V. dat deze derde(n) zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dergelijke verwerkers zijn evenmin gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan (een) derde partij(en) beschikbaar worden gesteld als Wolfend B.V. daartoe wettelijk is/wordt verplicht.

Beveiliging en bewaring gegevens

We maken gebruik van veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden hiertoe toegang krijgen. Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de doeleinden en geldende wetgeving. Daarna worden ze verwijderd.

Uw rechten, vragen en/of klachten

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via voormeld e-mail-adres: communicatie@wayland.nl.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan communicatie@wayland.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Natuurlijk helpt Wolfend B.V. u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks onderling niet uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies of gelijksoortige technologieën

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wolfend B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. De meeste cookies zullen enkel geanonimiseerde gegevens verzamelen. De gegevens worden verwerkt met als doel het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wolfend B.V. past bovendien Google Analytics toe, een service die wordt aangeboden door Google. Hiermee kan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kunnen de website en dienstverlening worden verbeterd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden geregistreerd zijn o.a. uw IP adres, het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, het type gebruikte hardware en software en uw zoekgeschiedenis.

U kunt analytische cookies op ieder moment verwijderen. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

Wijzigingen

Wolfend B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Bergschenhoek, 29 november 2023